SOUNDENTHAI
  ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ทฤษฎีเสียงเบื้องต้น

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts

Sound Engineer ทฤษฎีเสียงเบื้องต้น

บทความหน้านี้ จะรวบรวมเอา ทฤษฎีเสียงเบื้องต้น สำหรับผู้สนใจเรียน Sound Engineer ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อใช้สำหรับต่อยอดความเข้าใจ สู่เรื่องอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต โดยนิยามคำว่า ซาวด์เอ็นจิเนีย จะมีดังต่อไปนี้

ซาวด์เอ็นจิเนีย หรือ วิศวกรเสียง หมายถึง บุคคลผู้ที่มีความชำนาญการในเรื่องเสียง สามารถอธิบายปรากฎการต่าง ๆ ของเสียงที่เกิดขึ้นได้ และใช้อุปกรณ์ในระบบเสียงได้อย่างเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้สู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ

โดยงานสาย ซาวด์เอ็นจิเนีย จะถูกแยกออกไปในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น

 • Audio Engineer (วิศวกรเสียง)
 • Studio Manager (ผู้จัดการสตูดิโอ)
 • Production Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายผลิต)
 • Assistant Engineer (ผู้ช่วยวิศวกร)
 • Acoustic Consultant (ที่ปรึกษาด้านเสียง)
 • Digital Remastering Engineer (วิศวกร Digital Remastering)
 • Live Sound Engineering (วิศวกรเสียง และการแสดงสด)
 • Multimedia Developer (นักพัฒนามัลติมีเดีย)
 • Studio Designer (นักออกแบบสตูดิโอ)
 • Studio Technician (ช่างเทคนิคสตูดิโอ)

และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น

แม้จะมีในหลายสาขาอาชีพ ที่ข้องเกี่ยวกับ ซาวด์เอ็นจิเนีย แต่แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ เรียนรู้มาจากพื้นฐานเดียวกัน

แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่ระดับความรู้ด้านวิชาการในระดับนี้ ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แม้จะมีหลายมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ ซาวด์เอ็นจิเนีย แล้วก็ตาม เนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • สถานศึกษา และสาขาวิชา ที่มีจำนวนไม่มากพอ และมักเป็นช่วงการศึกษาในชั้นที่สูง อย่างมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ทำให้ทักษะเหล่านี้ไม่เป็นไปอย่างแพร่หลายในสังคมไทย
 • งบประมาณในการศึกษาที่สูงเกินไป จนไม่สามารถเข้าถึงผู้เริ่มต้น หรือมีเพียงใจรักในสาขาวิชาชีพนี้ได้
 • บางท่านต้องการทักษะเบื้องต้น ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเข้าใจ และไม่เกิดความเสียหาย และมีงานประจำในส่วนของตนเองอยู่แล้ว ซึ่งการที่ต้องศึกษาต่อในระดับสูง ต้องใช้เวลา จนเกิดความไม่เหมาะสม

จากตัวอย่างดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นของ soundenthai แต่เพียงผู้เดียว

ดังนั้น

เหล่าผู้ร่วมก่อตั้งจึงลงความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของ www.soundenthai.com จะทำเพื่อมอบองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับ ซาวด์เอ็นจิเนีย ให้สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจ ในวิชาด้านนี้ ให้เท่าเทียมกัน อย่างไม่มีเงื่อนไข

โดยรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ เป็นไปอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคต