SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Acoustic

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts

เรียน Sound Engineer Acoustic

บทความหน้านี้ จะรวบรวมเอา เรื่องราวเกี่ยวกับ เรียน Sound Engineer ด้าน อะคูสติก สำหรับผู้สนใจเรียน Acoustic Sound Engineer ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้สำหรับต่อยอด สู่เรื่องอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน และยุ่งยากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยนิยามคำว่า Acoustic Sound Engineer จะมีดังต่อไปนี้

Acoustic Sound Engineer หรือ วิศวกรเสียงด้านอะคูสติก หมายถึง บุคคลผู้ที่มีความชำนาญการในเรื่องเสียง สามารถอธิบายปรากฎการต่าง ๆ ของเสียง ที่เชื่อมโยงกับห้อง หรือสถานที่นั้น ๆ ได้ สามารถหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อรักษาคุณภาพของเสียง และป้องกันมลภาวะทางเสียงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้สู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ

สิ่งที่ทำให้ Acoustic Sound Engineer แตกต่างจากวิศวกรเสียงในด้านอื่น ๆ

งานด้าน Acoustic เป็นงานที่มีความท้ายทาย และละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ผู้สนใจต้องเรียนรู้ในหลายมิติ ทั้งในแง่

-วิศวกรเสียง

มองเห็นถึงลักษณะ พฤติกรรมของเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน วัสดุ material ค่าสัมประสิทธิ์อย่างละเอียด ตลอดจนใช้เครื่องมือ เพื่อเก็บสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการออกแบบ และลดข้อผิดพลาด

-วิศวกรโยธา

ออกแบบโครงสร้างสำคัญ การรับน้ำหนัก วัสดุที่เหมาะสม โดยเฉพาะการออกแบบการป้องกันเสียง ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

-สถาปัตย์ออกแบบภายใน

อะคูสติกที่ถูกต้อง ก็มาพร้อมความสวยงาม ภายในห้องนั้น ๆ เช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมสัญญาณที่ดี ให้ผู้ที่เข้ามาใช้งาน

และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้น

จะเห็นได้ว่า สำหรับ ผู้ต้องการเรียน ซาวด์เอ็นจิเนีย งานของ Acoustic Sound Engineer จะมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยม เพราะทั้งหมดนั่น หมายถึง การได้ยินเสียงที่มีความแม่นยำ บรรยากาศที่ส่งเสริมในทางที่ดีต่อผู้ใช้งาน ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้วยเช่นกัน